מזמינים באתר ונהנים ממחירים משתלמים ביותר

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו אומצה על ידי מלונות רוקסון בע"מ, ומלונות : רוקסון אורבן רמת גן, רמדה אוליבייה נצרת, רוקסון סי סאנד בת ים, רוקסון דזרט ערד, רוקסון רד סי אילת ורוקסון הייטס מטולה (החברות והמלונות המפורטים לעיל יכונו להלן ביחד "מלונות רוקסון " או "אנחנו") לגבי איסוף והפצת מידע ("מדיניות הפרטיות").
מדיניות הפרטיות מפרטת את הסוגים של המידע האישי וכן מידע אחר (כהגדרתם להלן שמלונות רוקסון אוספת על המשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן), כיצד מלונות רוקסון אוספת את המידע ואיזה שימוש מלונות רוקסון עושה במידע לרבות שמירה של המידע, עיבודו, העברתו לצדדים שלישיים ועוד.
במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אתכם" או "שלכם" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן)  והמידע האישי והמידע האחר (כהגדרתם להלן) המתייחס למשתמשים כאמור.
מלונות רוקסון אוספת מידע אישי ומידע אחר  (כהגדרתם להלן) באמצעות:
(1) אתרי אינטרנט המופעלים על ידי מלונות רוקסון מהם הנכם ניגשים למדיניות פרטיות זו שכתובתם www.roxon.co.ilואתרים אחרים בבעלות או בשליטה מלונות רוקסון (האתרים יכונו להלן ביחד "האתרים");
(2) באמצעות האפליקציות שהחברה מעמידה לשימושכם במחשבים או בהתקנים הניידים (להלן: "האפליקציות");
(3) באמצעות דפי מדיה חברתית בבעלותה ובשליטתה של מלונות רוקסון (להלן ביחד: "דפי מדיה חברתית");
(4) כאשר אתם מבקרים או שוהים כאורחים באחד מהמלונות המפורטים לעיל או באמצעות אינטראקציה לא מקוונת אחרת עם מלונות רוקסון ( כגון שיחה למוקד הטלפוני).
האתרים האפליקציות ודפי המדיה החברתית יכונו ביחד - "השירותים המקוונים" וביחד עם הערוצים הלא מקוונים - "השירותים".
בשימוש בשירותים הנכם מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו. נא תקראו את מדיניות הפרטיות בעיון.
מלונות רוקסון משמשת כבעלת השליטה (Data Controller) של המידע האישי אודותיכם.
המידע אשר מסרתם או תמסרו למלונות רוקסון, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתכם וברצונכם ואינה נובעת מחובה חוקית.
אולם, ככל שלא תמסרו למלונות רוקסון את המידע או באם לא תאפשרו למלונות רוקסון לאסוף מידע כאמור לא תוכל מלונות רוקסון לספק לכם את השירותים.
איסוף מידע אישי ומידע אחר
1. "מידע אישי" משמעו נתונים המזהים אתכם כפרטים או מתייחסים לאדם מסוים.
מלונות רוקסון אוספים מידע אישי כגון:
1.1. פרטי התקשרות (שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר פקס', מספר דרכון, מספר ת.ז);
1.2. מידע אודות ביצוע תשלום (כרטיס תשלום: ספרות ומועד פקיעה לפי כללי PCI DSS, כתובת חיוב ומספר חשבון בנק);
1.3. נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, כתובת מגורים, אזרחות, ושפה מועדפת);
1.4. מידע אודות בני משפחה ומלווים כגון שמות וגילאים של הילדים;
1.5. מידע בקשר עם ההזמנה שביצעתם, בקשר עם השהייה או ביקור במלונות רוקסון (מועד הגעה ועזיבה, טובין ושירותים שרכשתם, העדפות אישיות (כהגדרתו להלן) , שיחות טלפון שבוצעו);
1.6. מידע הנדרש למילוי בקשותיכם המיוחדות ו/או תנאי שהייה מיוחדים (העדפות, פעילויות פנאי, שם מלווה, מספר הילדים וגילם);
1.7. העדפות של אורחים ("העדפות אישיות"), כגון תחומי עניין, פעילויות, תחביבים, בחירת מזון ומשקאות, שירותים ובקשות עליהם הודעתם למלונות רוקסון או העדפות אשר נלמדו אודותיכם במהלך הביקור שלכם;
1.8. מידע הקשור לחברים בתכנית מועדון הלקוחות;
1.9. מידע המבוסס על מיקום גאוגרפי או מיקום אחר;
1.10. תמונות, וידאו ואודיו שנאספו באמצעות מצלמות אבטחה הממוקמות בשטחים ציבוריים במלונות רוקסון, כגון במסדרונות ובלובי של מלונות רוקסון (מערכות טלוויזיה במעגל סגור CCTVומפתחות כרטיס אלקטרוני.
2. "מידע אחר"  - משמעו נתונים שאינם מגלים את זהותכם האישית והספציפית ואינם מתייחסים לאדם מסוים. מלונות רוקסון אוספת מידע אחר כגון נתוני דפדפן והתקן נייד לרבות כתובת IPונתונים הנאספים על ידי "עוגיות", תגי פיקסל ושאר טכנולוגיות, נתונים מצרפיים ביחס לשהות של אורחים במלונות רוקסון וכן תגובות להצעות לקידום מכירות וסקרים.
3. במקרים מסוימים מלונות רוקסון עושה שילוב בין מידע אישי לבין מידע אחר (כגון שילוב של שם האורח ומיקום). במקרה כזה מלונות רוקסון תתייחס למידע המשולב כאמור כמידע אישי וזאת כל עוד המידע משולב.
4. אם הנכם מוסרים מידע למלונות רוקסון ו/או לנותני שירותים של מלונות רוקסון אשר כולל מידע אישי אודות צדדיים שלישיים (לדוגמה – במקרה שהנכם מבצעים הזמנה עבור אדם אחר), הנכם מצהירים כי קיבלתם הסכמה של הצד השלישי למסור את המידע כאמור ואתם המוסמכים לעשות כן וכי הצד השלישי מאפשר למלונות רוקסון לעשות שימוש במידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
כיצד נאספים בחברה מידע אישי ומידע אחר
מידע אישי ומידע אחר נאסף באופן הבא:
5. שירותים מקוונים: בעת ביצוע הזמנה, רכישת טובין או שירותים, יצירת קשר עם החברה ונציגיה בכל דרך שהיא, פרסום בדפי המדיה החברתית, הצטרפות לרשימת דיוור או השתתפות בסקרים, משובים, תחרויות או הצעות שיווקיות וכן בעת הגשת מועמדות לעבודה במלונות רוקסון.
6. ביקורים ואינטראקציה לא מקוונת: בעת ביקור במלונות רוקסון, בעת שהייה כאורח במלונות רוקסון ובעת שימוש בשירותים שמציעה מלונות רוקסון. כמו כן, מידע אישי נאסף גם כאשר הנכם משתתפים באירועים שיווקיים של קידום מכירות כאורחים של מלונות רוקסון ו/או באירועי קידום מכירות אשר מלונות רוקסון מארחת או כאשר הנכם מספקים מידע אישי במסגרת קידום אירוע מכירות. מידע אישי אודותיכם נאסף גם באמצעות מערכת מצלמות במעגל סגור המוצבת לצרכי אבטחה בשטחים הציבוריים במלונות רוקסון (CCTV), באמצעות כרטיסי מפתחות אלקטרוניים ובאמצעות יתר מערכות אבטחה.
7. מקורות אחרים: מידע אישי מתקבל גם מצדדים שלישיים לרבות מידע מסוכני  נסיעות, מתכניות "לקוח מתמיד", מתוכניות של מועדוני לקוחות, מחברות כרטיסי אשראי, מרשויות המדינה (על מנת לעמוד בהוראות הדין), מחברות סקרים, מנותני שירותים של מלונות רוקסון.
8. מידע אוטומטי: כאשר הנכם עושים שימוש באתרים ו/או משתמשים באפליקציות כהגדרתם לעיל, מלונות רוקסון מקבלת ושומרת מידע בקשר עם הפעילות באתרים ובאפליקציות כאמור וכן נאסף מידע אוטומטי נוסף מהדפדפן וההתקן הנייד. לדוגמה, כפי שנהוג באתרים אחרים, אנו מקבלים מידע מסוים כאשר הדפדפן שלכם ניגש לאתר לרבות מידע לעניין כתובת IP, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, נתוני רשת ניידת, דפים שנצפו וזמני גלישה. מידע זה משמש אותנו בהתקשרות ומתן השירותים ללקוחות.
9. מרכזי שירות לקוחות:  כאשר הנכם מבצעים הזמנה טלפונית, יוצרים קשר עם מלונות רוקסון באמצעות דואר אלקטרוני, פקס', צ'אט מקוון או דרך שירות הלקוחות. תקשורת זו עשויה להיות מתועדת לצורך הבטחת איכות השירות והכשרה.
10. מידע שנצבר: מידע אשר לא מזהה אתכם או כל משתמש אחר באופן אישי.
שימוש במידע אישי ובמידע אחר
11. מלונות רוקסון עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר למטרות הבאות, אחת או יותר:
11.1. ביצוע הזמנות ורכישות של שירותים ומוצרים: מלונות רוקסון מבצעת עיבוד של המידע הנוגע לעסקאות שהתקשרתם בהן עם מלונות רוקסון לרבות באמצעות האתרים (להלן: "נתוני עסקאות"). נתוני העסקאות יעובדו לצורך השלמת ההזמנה, אספקת מוצרים ושירותים, התאמת שירותים שמעניקה מלונות רוקסון להעדפותיכם, קבלת משוב אודות השהייה במלונות רוקסון ושמירת רשומות של עסקאות כאמור.
11.2. קשר עם האורחים: על מנת להציע שירותים על בסיס העדפותיכם, המידע נאסף טרם ובמהלך שהייתכם באחד ממלונות רוקסון. המידע עשוי לשמש לאירועים של "לקוחות מתמידים" אשר אנו עשויים לערוך מעת לעת לבד או עם שותפים או על ידי שותפינו.
11.3. תגובות לפניות: מלונות רוקסון מעבדת מידע בקשר עם פנייה של משתמשים בשירותים (להלן: "נתונים בקשר עם הפנייה"). נתונים בקשר עם הפנייה כוללים תוכן של הפניה ומטא-דאטא הקשורה לפנייה (כגון קבוצות, פגישות ואירועים). נתונים בקשר עם הפנייה יעובדו לצורך תקשורת עמכם ושמירת רשומות.
11.4.    מטרות עסקיות : מלונות רוקסון מעבדת את המידע לצורך מטרות עסקיות לרבות, פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים שלנו, זיהוי מגמות שימוש ודפוסי ביקורים של האורחים, קביעת יעילות של קידום מכירות, הערכות ביצועים של צדדים שלישיים (כגון סוכני נסיעות), צפי תשואה ותפוסה של מלונות רוקסון, ועמידה בהתחייבויות.
11.5. תקשורת אדמיניסטרטיבית ואחרת: משלוח מידע אליכם בעניין האתר, שינויים שחלו בתנאי השימוש, שינויים שחלו במדיניות הפרטיות או מידע אדמיניסטרטיבי אחר (לדוגמה - מידע אודות הזמנות שביצעתם כגון הודעות דואר אלקטרוני לאישור הזמנה ועוד).
11.6. שיווק וקידום מכירות: משלוח הודעות שיווקיות וקידום מכירות בעניין מלונות רוקסון ומוצרים ושירותים שאנו חושבים שיעניינו אתכם; לרבות שירותי ספא וחדר כושר, ברים, מסעדות ועוד.
11.7. בטיחות ואבטחה: שמירה על בריאותכם ובטיחותכם כמו גם של אורחים אחרים וסגל העובדים של מלונות רוקסון במהלך שהייה במלונות רוקסון.
11.8. חובותינו החוקיות:  לציית להוראות הדין לרבות חוקים, תקנות, הנחיות והליכים משפטיים.
11.9. מלונות רוקסון עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר, כולם או מקצתם, לביצוע חישובים סטטיסטיים מסוימים שחלקם יוצגו באפליקציות, באתרים ו/או בשירותים אחרים; ובלבד שאלו לא יכללו מידע מזהה. 
12.       הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הוא אחד או יותר:
12.1.    הסכמה.
12.2.    מתן השירותים.
12.3.    ציות לכל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, פסקי דין ועוד.
12.4.    אינטרס לגיטימי ועסקי של מלונות רוקסון.
גילוי והעברה של מידע אישי ומידע אחר
13. מלונות רוקסון רשאית לגלות ולהעביר את המידע האישי והמידע האחר כפי שיפורט להלן:
13.1. לכל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל וזאת על מנת לספק חווית אירוח טובה יותר על בסיס העדפותיכם האישיות וניסיון שנצבר בקשר עם השימוש בשירותים שהעניקה לכם מלונות רוקסון בביקורים הקודמים שלכם.
13.2. לנציג או סוכן נסיעות שסיפק לנו מידע אישי אודות אורחים (לדוגמה - סוכן הנסיעות, מלווה, מעסיק או בן זוג ).
13.3. לספקי שירותים למלונות רוקסון. דוגמאות לספקי שירותים הם ספקי שירותי IT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספקי שירותי תשלום ועוד.
13.4.    לשותפים עסקיים של מלונות רוקסון בתחום השיווק והפרסום וזאת על מנת לפרסם מודעות פרסום רלוונטיות למשתמשים באתר ולעודד את המשתמשים לשוב ולבקר באתר. שותפים אלה לא יעשו שימוש במידע האישי לכל מטרה אחרת למעט לצורך השיווק הישיר כאמור ומכל מקום תמיד תהיה לכם הזכות להתנגד לביצוע האמור.
13.5. מלונות רוקסון רשאית להעביר מידע אישי ומידע אחר אודותיכם לצדדים שלישיים במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה של נכס או מניות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, מיזם משותף, המחאה של זכויות ו/או חובות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, העברה או דיספוזיציה אחרת בעסקי מלונות רוקסון ונכסיה, כולם או מקצתם (לרבות פירוק והליכים דומים אחרים).
14. מלונות רוקסון רשאית לגלות מידע אישי ומידע אחר במידה ויימצא כי הדבר הכרחי: (א) לעמידה בהוראות הדין; (ב) לעמידה בהוראות בית המשפט במסגרת הליכים משפטיים; (ג) לצורך מתן תגובה לבקשות ופניות של רשויות ציבוריות או ממשלתיות; (ד) לאכיפה של תנאי השימוש; (ה) להגנה על העסקים של מלונות רוקסון; (ו) להגנת זכויות, פרטיות, בטיחות או רכוש של מלונות רוקסון, של האורחים, המשתמשים בשירותים ושל אחרים; וכן (ז) על מנת לאפשר למלונות רוקסון לפעול לקבלת סעדים שהיא זכאית להם על פי דין ו/או הסכם וכן להקטין את נזקיה.
העברת מידע מעבר לגבול
15. ככלל, עיבוד המידע מתבצע בגבולות מדינת ישראל, עיבוד מידע אשר מתבצע ע"י צדדיים שלישיים או שירותי ענן, יכול ויתבצע על שרתים ברחבי העולם כגון שרתי Azureשל  מיקרוסופט או שרתי 365 של מיקרוסופט, שרתי אמזון וכדומה.
16. יחד עם זאת, יתכן שחלק מן המידע יוחזק בענן שמחוץ לגבולות מדינת ישראל או האיחוד. המפעיל של שירותים אלה   התחייב לציית להוראותGDPR. במקרה ספציפי כאמור, מלונות רוקסון מוודאת שננקטים אמצעים נאותים כדי לאבטח את המידע האישי ברמה נאותה של הגנה.
כיצד תוכלו לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע האישי שלכם
אם מקום מושבכם באיחוד יחולו עליכם ההוראות הבאות:
17. הזכות לקבל מידע אודות עיבוד המידע האישי: אנו שואפים לספק לכם מידע תמציתי, שקוף, נהיר, ברור, פשוט וקל לגישה אודות התנאים של עיבוד המידע האישי .
18. הזכות לגשת, לתקן או למחוק מידע אישי: אנו מאפשרים לכם לקבל מאתנו אישור האם המידע האישי שלכם מעובד וכן פירוט אודות התנאים של עיבוד המידע כאמור, וכן לקבל עותק אלקטרוני של המידע כאמור.
19. הזכות לתקן נתונים אישיים.
20. הזכות לבקש למחוק מידע אישי וזאת בכפוף להוראות כל דין ובהתקיים התנאים הבאים:
20.1. המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרה לשמה נאסף, נשמר ועובד;
20.2. הנכם מבקשים לבטל את הסכמתכם על בסיסה בוצע עיבוד של המידע האישי ואין עוד בסיס המצדיק עיבוד של המידע האישי כאמור;
20.3. הנכם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה נעשה עיבוד לא חוקי של המידע האישי;
20.4. המידע האישי יימחק בהתאם לחובתה של מלונות רוקסון בהתאם להוראות הדין;
20.5. הזכות להגביל עיבוד של המידע האישי: זכות זו תעמוד לכם במספר מקרים ובפרט במקרים הבאים:
20.5.1. במקרה של מחלוקת אודות דיוק המידע האישי;
20.5.2. ככל שאתם סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה עיבוד המידע האישי אינו חוקי אך אתם מתנגדים למחיקת המידע האישי ודורשים במקום זאת הגבלת העיבוד;
20.5.3. כשאין לחברה עוד צורך במידע האישי אך אתם צריכים את המידע האישי כדי לממש, לבסס או להגן על זכויותיך;
20.5.4. כאשר ההחלטה אודות האינטרס הלגיטימי של מלונות רוקסון גוברת על האינטרסים שלכם כנשואי המידע.
21. הזכות להעברת מידע:
21.1. אם הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה או הסכם, אתם זכאים לקבל את המידע האישי שסיפקתם למלונות רוקסון בפורמט מקובל ולהעביר מידע זה לבעל שליטה אחר.
22. הזכות לבטל את ההסכמה:
22.1. כאשר הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה, הנכם רשאים לבטל את הסכמתכם כאמור בכל עת באמצעים הנתונים לשם כך (כפי שפורט מדיניות פרטיות זו להלן). נציין כי ביטול הסכמה כאמור חל אך ורק לגבי העתיד ואינה חל בנוגע למידע שעובד טרם ביטול ההסכמה. למען הסר ספק מובהר כי ביטול ההסכמה לא יעמיד בספק את חוקיות עיבוד המידע האישי אשר בוצע טרם הביטול של ההסכמה כאמור.
23. הזכות להחליט על גורל המידע האישי לאחר המוות:
23.1. הנכם רשאים להחליט לגבי גורלו של המידע האישי לאחר המוות וזאת על ידי מתן הנחיות כלליות או ספציפיות. מלונות רוקסון מחויבת לכבד הנחיות אלה. בהיעדר מתן הנחיות, מלונות רוקסון מכירה באפשרות כי יורשים יממשו זכויות מסוימות ובפרט הזכות לגשת למידע האישי, אם הדבר נדרש, לזכויות של עיזבון של הנפטר; הזכות להתנגד לסגירת חשבונות המשתמש של הנפטר; והזכות להתנגד לעיבוד המידע של הנפטר.
24. הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות הרלוונטית:
24.1. אם למרות המאמצים של מלונות רוקסון לשמור על הסודיות והפרטיות של המידע האישי הנכם מרגישים כי זכויותיכם נפגעו, יש לכם את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות הרלוונטית. רשימת רשויות זמינה באתר האינטרנט של הועדה האירופית  (European Commission).
25. אם מקום מושבכם מחוץ לאיחוד (לרבות ישראל) זכותכם לעיין ולתקן את המידע השמור במאגרי המידע של מלונות רוקסון בהתאם להוראות הדין הישראלי לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.
אבטחת מידע
26. מלונות רוקסון נוקטים באמצעים ארגוניים וטכניים סבירים על מנת להגן על המידע האישי בכל הקשור לגישה בלתי מורשית, לגילוי וחשיפה של המידע, למחיקה או שינוי של המידע, לחשיפה אקראי של המידע, לשימוש לרעה או נזק. מלונות רוקסון מבצעת פעילות של סקירה וניטור בתדירות הולמת של אמצעי ההגנה והאבטחה כאמור.
27. כאשר נדרש לגלות או להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ולמורשי גישה, מלונות רוקסון תבטיח כי אותם צדדים שלישיים יתחייבו לרמה נאותה והולמת של הגנת המידע. מלונות רוקסון דורשת התחייבויות חוזית מצדדים שלישיים לכך שהמידע האישי יעובד אך ורק למטרות להם הסכמתם ובהתאם לרמת הסודיות והאבטחה הנדרשת.
28. אם יש לכם סיבה להאמין כי התקשורת שלכם עם מלונות רוקסון אינה מאובטחת (לדוגמה - אם אתם סבורים כי חשבונכם האישי במלונות רוקסון נפרץ) אנא צרו קשר באופן מיידי כפי שמפורט בסעיף "צרו קשר" להלן.
תקופת שמירת המידע
29. בכפוף להוראות כל דין, מלונות רוקסון תשמור את המידע האישי למשך תקופה הנדרשת למימוש ויישום המפורט להלן:
29.1. המטרות לשמן נמסר המידע האישי;
29.2. אינטרס עסקי של מלונות רוקסון לרבות שמירת מידע;
29.3. דרישה לשמירת מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לחקירות רגולטוריות או להליכים משפטיים;
29.4. ציות להוראות כל דין, תקנה, הליך משפטי, לרבות צווי בית משפט ו/או גילוי הנדרש על ידי רשויות ממשלתיות ואחרות;
29.5. למילוי אינטרס לגיטימי של מלונות רוקסון ושל צדדי צדדים שלישיים לרבות התגוננות מפני הליכים משפטיים ועוד.
מידע רגיש
30. אלא אם נתבקש הדבר ספציפית, מלונות רוקסון מבקשת לא למסור או לגלות במסגרת השימוש בשירותים או בכל  דרך אחרת כל מידע אישי רגיש (לדוגמה מספרי ביטוח לאומי, נתונים הנוגעים לגזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, דת, אידאולוגיה או אמונות אחרות, בריאות, נתונים ביומטריים או נתונים גנטיים, עבר פלילי, הליכים מנהליים או פליליים וסנקציות אשר הוטלו בקשר עם האמור).
שימוש בשירותים על ידי קטינים
31. מלונות רוקסון אינה אוספת ביודעין נתונים אישיים מאדם מתחת לגיל 18.
32. מלונות רוקסון אוספת נתונים אישיים מאנשים מתחת לגיל 18 כחלק מהליך רישום של האורח, אך זאת תמיד בכפוף לקבלת הסכמת ההורה או בעל המשמורת של הקטין.
עדכונים
33. החברה רשאית לשנות ולעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט ללא הודעה. האחריות להכרת השינויים, אם בכלל, שיבוצעו במדיניות הפרטיות היא על המשתמשים בלבד.
עוגיות_(cookies)
34. כמו אתרים רבים אחרים, ועל מנת לשפר את החווית המשתמש באתר האינטרנט ודפי האינטרנט מלונות רוקסון עושה שימוש ב - "עוגיות". "עוגיות", כשלעצמן, אינן מספקות למלונות רוקסון מידע אישי מזוהה אלא אם כן המשתמש בחר לספק מידע כאמור (למשל על ידי רישום לאחד השירותים). אולם, אם בחרתם לספק באתר מידע מזוהה אישית, מידע זה יהיה מקושר לנתונים המאוחסנים ב-"עוגייה".
35. "עוגייה" היא קובץ טקסט קטן המכיל כמויות קטנות של מידע שהאתר ממקם במחשב או התקן נייד. "עוגיות" מתוכננות לסייע למחשב או ההתקן לזכור דבר שהמשתמש עשה באתר, לדוגמה לזכור שהמשתמש נכנס לחשבון או אלו וכמה כפתורים הוקשו.
36. מלונות רוקסון עושה שימוש ב-"עוגיות" ככלי להבנת השימוש באתר ולצורך שיפור התוכן וההצעות שבאתר. שימוש זה נעשה להתאמה אישית של חווית המשתמש בדפי האינטרנט של מלונות רוקסון, בהצעת מוצרים רלוונטיים, תכניות ושירותים וכן פרסום ממוקד.
37. נטרול עוגיות - ייתכן כי הדפדפן שלכם מאפשר שליטה ב- "עוגיות"; דפדפנים מסוימים יכולים לאפשר הגדרות המונעות איסוף "עוגיות". אם אינכם מסכימים לשימוש ב –"עוגיות" אנא הפכו את השימוש ב-"עוגיות" ללא זמין לפי הוראות הגדרות הדפדפן כמפורט. לתשומת לבכם, כי יתכן שלאחר נטרול ה"עוגיות" תכונות מסוימות באתר לא יפעלו כיאות.
ישנם צדדים שלישיים אשר מפעילים סוגי "עוגיות" מסוימים המספקים כלי נטרול אוטומטי של ה-"עוגיות" שלהם, ניתן לראות רשימת "עוגיות" המופעלים על ידי צדדים שלישיים וקישור לנטרול האוטומטי שלהם. במקרים אחרים ניתן לנטרל את ה –"עוגיות" באמצעות כלי ניהול של צד שלישי כמו .
38. החברה עושה שימוש במגוון סוגי "עוגיות":
38.1. עוגיות זמניות (session cookies) -  "עוגיות" אלה מאוחסנות זמנית במהלך פעילות הדפדוף ונמחקות מההתקן הנייד לאחר סגירת הדפדפן. אנו משתמשים בעוגיות זמניות לתמיכה בתפקוד האתר ולהבנת השימוש שלכם באתר, לדוגמה הדפים שביקרתם, באילו קישורים השתמשתם וכמה זמן שהיתם בכל דף.
38.2. עוגיות חיוניות-  "עוגיות" אלה הכרחיות לתפעול האתר.
38.3. עוגיות תפקודיות - אנו משתמשים ב-"עוגיות" תפקודיות לצורך שמירת הגדרות האתר - הגדרות כגון המטבע המועדף בבדיקת מחירי המלונות באתר. מלונות רוקסון משתמשת ב-"עוגיות" תפקודיות גם כדי לאחסן נתונים כך שיהיה ניתן למצוא נתונים אלה בקלות בביקורכם הבא באתר. "עוגיות" תפקודיות מסוימות חיוניות לצפייה במפות או קטעי וידאו באתר. החברה משתמשת ב-"עוגיות" פלאש לתכני אנימציה מסוימים.
38.4. עוגיות מתמידות - "עוגיות" אלה אינן נמחקות עם סגירת הדפדפן אלא נשמרות בהתקן לתקופה קצובה או עד למחיקתן. בכל ביקור באתר השרת שקבע את ה-"עוגייה" יזהה את ה-"עוגייה" המתמידה שנשמרה בהתקן שלכם. החברה נעזרת  ב-"עוגיות" מתמידות לאחסון העדפותיכם כך שיהיו זמינות עבורכם בביקורכם הבא.
38.5. עוגיות מיקוד ופרסום - השימוש ב-"עוגיות" אלה הינו לצרכי איסוף מידע שלכם על מנת לסייע למלונות רוקסון לשפר את המוצרים ואת השירותים וכן בכדי להציג מודעות ממוקדות שמלונות רוקסון סבורה שיהיו רלוונטיות עבורכם. מלונות רוקסון משתמשת ב- "עוגיות" מיקוד באתרי האינטרנט ליוזמות שיווק שונות וקמפיינים. מלונות רוקסון עושה שימוש גם ב-"עוגיות אנליטיקס" (ראה להלן) וטכנולוגיות אחרות לקידום פרסום.
38.6. עוגיות אנליטיקס - "עוגיות" אלה אוספות מידע על השימוש שלכם באתר ומאפשרות למלונות רוקסון לשפר את הפעילות של האתר. -"עוגיות" אלו מספקות למלונות רוקסון מידע מצרפי בו מלונות רוקסון עושה שימוש לניטור ביצועי האתר, ספירת ביקורים בכל דף, איתור טעויות טכניות, בדיקת האופן בו המשתמשים מגיעים לאתר ומדידת יעילות הפרסום והמודעות הממוקדות.
39. אתר האינטרנט עושה שימוש בעוגיות של צדדים שלישיים:
39.1. עוגיות גוגל אנליטיקס - "עוגיות גוגל אנליטיקס" משמשות לאיסוף מידע על אופן שימוש של המשתמשים באתר. מלונות רוקסון עושה שימוש במידע ליצירת דוחות ולשיפור האתר. "עוגיות" אלה אוספות מידע בצורה אנונימית, לדוגמה קביעת מספר המבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר ועל איזה לחצנים לחץ המשתמש. על מנת לקרוא את מדיניות הפרטיות של "גוגל" ביחס ל –"גוגל אנליטיקס" . על מנת לנטרל "עוגיות" של "גוגל אנליטיקס" . "עוגיות גוגל" כוללות את עוגיות Google AdWords& DoubleClickלשיווק, פרסום ושיווק חוזר אלה מאפשרים זיהוי המבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ופניה אליהם עם מודעות ומידע המבוסס על עניין. על מנת ללמוד עוד על עוגיות Google AdWords& DoubleClick.
39.2. עוגיות פייסבוק - השימוש ב-"עוגיות" אלה הינו לפרסום מבוסס עניין, כלומר - מודעות שאולי תאהבו בהתבסס על פעילותכם באתרים שאינם "פייסבוק". "עוגיות" אלה אוספות מידע מביקורכם באתר ומאפשרות קידום מודעות באמצעות פלטפורמות "פייסבוק". על מנת לקרוא עוד על מודעות מבוססות עניין מ-"פייסבוק" .
על מנת לנטרל מודעות מבוססות עניין של "פייסבוק"  - אנא פעלו פי הוראות "פייסבוק" .
מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של "פייסבוק" ניתן למצוא .
39.3. עוגיות בינג/מיקרוסופט - "עוגיות בינג" משמשות לאיסוף מידע כיצד מבקרים משתמשים באתר החברה וכן לשיווק, פרסום או שיווק מחדש. "עוגיות" אלה מאפשרות לזהות מבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ולהפנות אליהם מידע ממוקד עניין או מודעות. לקריאה נוספת על מדיניות פרטיות "בינג/מיקרוסופט" .
יצירת קשר
לשאלות בעניין מדיניות פרטיות  – ניתן לצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני[email protected]  
מעודכן ליום:  26.2.2023