מזמינים באתר ונהנים ממחירים משתלמים ביותר

תקנון האתר

תקנון אתר האינטרנט - רשת מלונות רוקסון
1 . כללי
1.1. חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.2. אתר www. roxonhotels.com   ו – www.roxonhotels.co.il
(להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של א.מ. לשם גרופ בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות בתי המלון של החברה (להלן "המלונות": מלון רמדה אוליבייה נצרת, מלון רוקסון אורבן רמת גן, מלון רוקסון סי סאנד בת ים, מלון רוקסון דזרט ערד, מלון רד סי אילת ומלון רוקסון הייטס מטולה). השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש חבילות נופש בקשר עם למלונות החברה כמפורט באתר, בכפוף להוראות תקנון זה.
1.3 . הזמנת חבילות הנופש האמורות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

2 . תנאי השימוש באתר:
2.1 . כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי
מטעמם.
2.2 . המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
2.3 . כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : אמריקן אקספרס, מאסטרקארד, ישראכרט, ויזה לאומי, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד ביום ההגעה וכרטיס האשראי הינו לצורך ביטחון בלבד (למעט הזמנה ללא אפשרות החזר). בחגים ותקופות שיא, הרשת רשאית לחייב מראש את עלות החופשה ו/או חבילת הנופש.
2.4 . החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר בשל כך.
2.5 . כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
2.6 . באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.roxonhotels.co.il באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב. מובהר כי החברה רשאית לסרב לכך מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק.
2.7 . החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
2.8 . החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
2.9 . החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
2.10 . החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שבוצעה, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
2.11 . לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
2.12 . כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

3 . פרטי רוכש השירותים
3.1 . משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין את מלוא הפרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הרכישה").
3.2 . החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.3 . בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שהוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
3.4 . מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים. לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.
3.5 . האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של למעלה מ- 5 חדרים לאותו מלון באותו מועד.
3.6. החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי צורך בהסברים. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
3.7. מבצעי כרטיסי אשראי: יובהר כי בשיתופי פעולה שנעשים בין הרשת לבין חברת כרטיסי אשראי (כדוגמת ויזה, אמריקן אקספרס, ישראכרט ועוד) אשר מעניקים הנחה ו/או הטבה ללקוח, חובה על הלקוח לשלם בכרטיס האשראי אשר מזכה את המחזיק בו בהנחה במחיר העסקה (להלן: "כרטיס מזכה") בהתאם לתנאי שיתוף הפעולה. עסקה שתבוצע בכרטיס אשראי שאינו הכרטיס המזכה תחויב במחיר מלא. להסרת ספק יובהר כי אין בבעלות על כרטיס אשראי מזכה או בהצגתו במלון כדי לזכות את המחזיק בו בהנחה וכי התשלום באמצעות הכרטיס המזכה הינו תנאי לשם קבלת ההנחה ו/או ההטבה.

4 . שינוים וביטולי הזמנות:
4.1. שינוי הזמנה: שינוי הזמנה קיימת לא ניתן טכנית לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה, יעשה זאת באמצעות דוא''ל: [email protected] או בטלפון 9410*.
4.2. ביטול הזמנה:  לקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר, מקבל שם משתמש וסיסמא על גבי אישור ההזמנה שביצע. ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר באמצעות מסירת "הודעת ביטול";  ביטול ההזמנה יתאפשר מלשונית "ההזמנות שלי" הממוקם בחלקו התחתון של עמוד הבית, הלקוח נדרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל) וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה. לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה באמצעות כפתור "ביטול", וזאת במידה וההזמנה עומדת בתנאי הביטול של המחירון. ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון.
4.3. מדיניות ביטולים: ביטול הזמנה עד 48 לפני מועד ההגעה למלון - ללא חיוב. ביטול הזמנה פחות מ 48 שעות לפני מועד ההגעה למלון כרוך בחיוב של לילה אחד. ביולי אוגוסט ובחגי ישראל ביטול הזמנה פחות מ 7 ימים לפני מועד ההגעה -כרוך בחיוב של לילה אחד. במקרה של אי הגעה למלון, ללא הודעת ביטול, יחול חיוב מלא של כל עלות האירוח. במידה וההזמנה אינה עומדת בתנאי הביטול, וכפתור הביטול אינו מופיע ב"ההזמנות שלי", יש ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות בטלפון 9410* או באמצעות שליחת אימייל לכתובת: [email protected] . לשאלות/ בקשות/ בירורים נוספים, אנא השאירו הודעה ב-"צור קשר" או התקשרו למוקד ההזמנות שלנו בטלפון 9410 *ונחזור אליכם בהקדם.
4.4. ביטול הזמנה יזום: החברה רשאית שלא לאשר את ההזמנה או לבטלה, מכל סיבה שהיא - בתוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. בכל מקרה של ביטול ו/או אי אישור ההזמנה שנעשו ביוזמת החברה, תודיע החברה על כך למזמין בכתב. לא אושרה הזמנה על ידי החברה- לא יתבצע כל חיוב של עלות ההזמנה. בוטלה הזמנה על ידי החברה - יבוצע החזר מלא של עלות ההזמנה, במקרה והחיוב בוצע בפועל,  לאמצעי התשלום עימו התבצעה ההזמנה. המזמין מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
4.5. אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג אלא בהוראת בית דין.
4.6. "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"
ניתן לבטל הזמנה (בהתאם לתנאי הביטול) בדואר רשום, בפקס 09-8648400 או בעל פה במלון. הכל בהתחשב בתנאי הביטול בכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה: שם המלון, שם המזמין, תאריך האירוח ומספר אישור הזמנה.  

5. קבלת ועזיבת חדרים:
קבלת חדרים: החל מהשעה 15:00 . כניסה לחדר בשבת ומוצאי חג כשעתיים לאחר צאת שבת/חג. במלון רמדה אוליבייה נצרת קבלת חדרים בשבת ובחג החל מ שעה 15:00.
עזיבת חדרים: עד השעה 11:00 ובשבת / חג עד השעה 14:00. במלון רמדה אוליבייה נצרת בכל ימות השבוע עזיבת החדר עד השעה 11:00.
הגעה ואו עזיבה לפני או אחרי השעות הנ"ל כפופה לאישור מראש וכרוכה בתשלום נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6. בעלות וזכויות יוצרים
6.1 . זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.
6.2 . אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי.
6.3 . לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7 . שונות
7.1 . מספר המקומות בבתי המלון של החברה הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
7.2 . החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות, לאחר שבוצעה ההזמנה ,לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה. גם במידה והחברה תדרוש ממנו תוספת מחיר לאחר ביצוע ההזמנה.
7.3 . המחירים המפורסמים באתר בעברית הם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים, כוללים מע"מ, לאחר הנחה ומשוקללים.
7.4 . בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום, יום ההזמנה דרך האתר או מועד תחילת השהייה במלון לפי הגבוה מבניהם.
7.5 . אין כפל מבצעים והנחות.
7.6 . השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה החל מהשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה.
7.7 . הזמנה ואירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 אשר מתארח במלון בכל ימי הנופש.
7.8 . בכל הקשור לשהות במלון - תינוק יחשב מי שגילו עד 2 וילד יחשב מי שגילו בין 2-12 שנים ויחוייב בתשלום גם כן.
7.9 . על המשתמש להקפיד על אמיתות הנתונים ודיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שהוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
7.10 . על מנת לקשר או להציג את האתר אתר - www.roxonhotels.com ו - www. roxonhotels .co.il באתרים אחרים באינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור בכתב.
7.11 התמונות באתר להלן תמונות חדרים/ מלון הינם להמחשה בלבד.
7.12 . חל איסור על הכנסת בעלי חיים לשטח המלונות, למעט כלבי נחייה.
7.13 .הבריכה במלון רוקסון אורבן רמת גן הינה עונתיות. הבריכה של מלון רמדה אוליבייה נצרת מקורה ומחוממת ופעילה בהתאם לכך בכל השנה.
7.14 . אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.
7.15 . אין לעשן בתחום המלון מלבד במקומות המותרים לכך.
7.16 . המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים כמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו. המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.